1

تعریف جامع مدیریت محدوده SCOPE MANAGEMENT

 • 1

  مدیریت یک پروژه از نظر اهداف آن و از طریق تمام مراحل و فرایندهای چرخه حیاتش

 • 2

  تصویب خط مبنای محدوده

 • 3

  تصویب منشور کامل پروژه

 • 4

  شامل کارهای لازم برای حصول اطمینان از این است که پروژه همه کارهای لازم و تنها کارهای لازم را برای تکمیل موفقیت‌آمیز پروژه در برمی‌گیرد