1

شما در حال استفاده از نمودار میله ای هستید تا مشخص نمایید به کدام دلایل چه تعداد مشکلات ایجاد شده است. سپس آنها بر اساس تعداد باری که رخ داده اند، مرتب می کنید. شما از کدام ابزار استفاده می کنید؟

 • 1

  نمودار میله ای

 • 2

  نمودار پارتو

 • 3

  نمودار پراکندگی

 • 4

  نمودار علت و معلول