1

شما مدیر پروژه ای هستید که از زمان بندی عقب است. حامی مالی پروژه از این که اتمام پروژه با تاخیر مواجه شده است، ناراحت اما آن را قبول کرده است. این زمان اضافی هزینه ای به پروژه تحمیل می کند که حامی مالی برای این زمان اضافی، بودجه بیشتری به پروژه اختصاص نمی دهد. این مساله پروژه را با خطر مواجه می کند. گزینه اول شما برای رفع این مساله کدام است؟

 • 1

  استفاده از روش فشرده سازی «پیگیری موازی»

 • 2

  استفاده از روش «فشرده سازی» برای کوتاه تر کردن زمان بندی

 • 3

  صحبت با مشتریان بدون توجه به حامی پروژه برای افزایش بودجه پروژه

 • 4

  درخواست از مدیریت ارشد سازمان برای عوض کردن حامی مالی پروژه