1

مدیر پروژه در حال تخصیص برآوردهای انجام‌شده به هر فعالیت برای ایجاد یک خط مبنا (Cost Baseline) به‌منظور اندازه‌گیری عملکرد پروژه است، این چه فرایندی است؟

 • 1

  برآورد منبع فعالیت‌ها

 • 2

  برآورد هزینه‌ها

 • 3

  تعیین بودجه

 • 4

  کنترل هزینه‌ها