1

ریسک با داشتن احتمال و اینکه …… شناخته می شود

 • 1

  در صورت وقوع ، فقط بر اهداف پروژه تأثیر منفی می گذارد

 • 2

  ناشناخته های شناسایی نشده است.

 • 3

  در صورت وقوع، نتیجه ای (مثبت یا منفی) به دنبال دارد

 • 4

  محدودیت است.