1

در زمان‌بندی نمونه زیر، اگر احتمال تکمیل فعالیت‌های ۱و۲و۳ به ترتیب ۵۰ و ۵۰ و ۵۰ باشد، احتمال اینکه فعالیت ۴ در ابتدای روز ششم آغاز شود چقدر است؟

 • 1

  ۱۰ درصد

 • 2

  ۱۳ درصد

 • 3

  ۴۰ درصد

 • 4

  ۵۰ درصد