1

تأمین‌کننده یکی از قطعات سخت‌افزاری برای مدیر پروژه پیغام گذاشته است که بارش شدید برف ممکن است موجب شود که قطعات موردنظر در زمان مقرر تحویل نشود. او بدین‌وسیله خواسته تا مدیر پروژه را زودتر از موضوع آگاه سازد و از وی خواسته تا به تماس وی پاسخ گوید. کدامیک از گزینه‌های زیر درست است؟

 • 1

  این یک ریسک ثانویه است.

 • 2

  این یک برنامه جبرانی است.

 • 3

  این یک ریسک باقی‌مانده است.

 • 4

  این یک آغازگر است.