1

فرآیند تعیین اینکه کدام ریسک ممکن است در پروژه اثرگذار باشد و مستندسازی خصوصیات ریسک را …. می نامند

 • 1

  شناسایی ریسک

 • 2

  برنامه ريزي پاسخ ريسك

 • 3

  برنامه ریزی مدیریت ریسک

 • 4

  تحلیل کیفی ریسک