1

مدیر یک پروژه مهندسی یک تیم ۲۴ نفره در این پروژه در اختیار دارد و ۵ مدیر ارشد نیز با آن در ارتباط هستند. سازمان تصمیم به تعدیل نیرو می‌گیرد و ازاین‌رو اعضای تیم به نصف تقلیل می‌یابند. تعداد کانال‌های ارتباطی در این حالت چند خواهد بود؟

 • 1

  ۶۶

 • 2

  ۱۵۳

 • 3

  ۱۶۳

 • 4

  ۴۰۶