1

در مرحله تهیه برنامه ارتباطات یک پروژه، می‌دانید که همه موارد زیر درست است به‌جز:

 • 1

  به رمز درآوردن یعنی ترجمه کردن فکرها و ایده‌ها با هدف اینکه توسط مخاطب فهمیده شود.

 • 2

  رسانه چگونگی انتقال پیام را نشان می‌دهد.

 • 3

  تصدیق یعنی اینکه گیرنده پیام را دریافت کرده و با آن موافق است.

 • 4

  به رمز درآوردن و رمزگشایی مسئولیت هر دو طرف فرستنده و گیرنده است.