1

مدیر یک پروژه با اعضای تیمی که در سه منطقه مختلف مشغول به کارند با تعدادی ذی‌نفع در پروژه روبروست و بیشتر آن‌ها خارج از دفتر شرکت قرار دارند. چه کسی مسئولیت مدیریت ذی‌نفعان را بر عهده دارد؟

 • 1

  مدیران هرکدام از سه منطقه موردنظر

 • 2

  مدیر پروژه

 • 3

  حامی و مدیریت ارشد سازمان

 • 4

  تیم مرکزی شامل مدیر پروژه و مسئولین مناطق سه‌گانه پروژه