1

کدام گزینه به شکل بهتری چگونگی مشارکت ذی‌نفعان در پروژه را نشان می‌دهد؟

 • 1

  کمک می‌کنند تا زمان‌بندی، دستاوردها و ریسک­های پروژه مشخص شود.

 • 2

  کمک می‌کنند تا منابع موردنیاز و محدودیت‌های آن‌ها تعیین شود.

 • 3

  کمک می‌کنند تا محدودیت‌ها، محصول و دستاوردهای پروژه مشخص شود.

 • 4

  کمک می‌کنند تا منشور پروژه تصویب و برنامه پروژه تدوین شود.