1

یکی از موانع ساخت و توسعه تیم در سازمان های ماتریسی این است که:

 • 1

  تمرکز تیم ها بر کارهای فنی است

 • 2

  تیم ها زیادی متمرکز هستند

 • 3

  اعضای تیم منابعی هستند که به صورت موقت از بخش های دیگر به پروژه اضافه شده اند و بنابراین ایجاد انگیزه در آن ها دشوار است

 • 4

  تیم ها خیلی بزرگ هستند و بنابراین مدیریت آن ها دشوار است