1

پروژه ای در حال انجام است و همه تلاش می کنند تا آن را در زمان مقرر انجام دهند. متاسفانه تنش ها در جلسات هفتگی در حال افزایش است و این جلسات به محلی برای منازعه و سر و صدا تبدیل شده است به گونه ای که در آن ها کار چندانی انجام نمی شود. یکی از اعضای کلیدی تیم از شما می خواهد که در جلسات شرکت نداشته باشد چون تحمل سر و صدا را ندارد. در همین حال حامی و مدیریت ارشد پروژه درخواست یک جلسه می کند تا هم از وضعیت پروژه با خبر شود و هم به کارهای لازم برای تکمیل پروژه بپردازد و  مشتری نیز تلاش می کند تا به محدوده پروژه اضافه نماید. در چنین موقعیتی بهترین کاری که مدیر پروژه می تواند انجام دهد چیست؟

 • 1

  به تدوین قوانین اساسی برای جلسات بپردازد و آن را به اطلاع تمام اعضا برساند.

 • 2

  از مدیریت ارشد بخواهد تا به جای برگزاری جلسه موارد مورد درخواست او از طریق یک گزارش برای وی تهیه و ارسال شود.

 • 3

  برای فردی که قصد دارد جلسات را ترک کند اهمیت و ارزش ارتباطات چنین جلساتی را روشن نماید.

 • 4

  جلسه را با حضور مدیریت ارشد برگزار نماید تا وی پس از مشاهده وضعیت پر تنش جلسات برای این مساله تدبیری بیندیشد.