1

تمام موارد زیر از شکلی از قدرت هستند که بواسطه جایگاه و موقعیت مدیر پروژه بوجود می آیند به جز:

 • 1

  تشویقی

 • 2

   تخصصی

 • 3

  رسمی

 • 4

  تنبیهی