1

مدیر پروژه ای که ۳ ماه از شروع آن گذشته متوجه می شود که هر چند در ماه های اول پروژه افراد به آرامی در کنار هم مشغول به کار بودند اما در حال حاضر تصمیم گیری های گروهی به سختی انجام می شود و تعارض میان افراد در حال افزایش است. بهترین کاری که مدیر پروژه می تواند انجام دهد چیست؟

 • 1

  با توجه به این که وضع پیش آمده غیرعادی است به سرعت وارد عمل شود و به دنبال علت خاص به وجود آورنده مشکل بپردازد تا آن را حل نماید.

 • 2

  افراد مشکل ساز را شناسایی نماید و در صورت نیاز آن ها را از پروژه خارج نماید تا به محیط تیمی آسیب وارد نشود.

 • 3

  به رفع تعارضات بپردازد و هدایت و پشتیبانی از اعضای تیم را تقویت نماید و در مورد ارائه آموزش های لازم برنامه ریزی نماید تا تیم به انسجام برسد

 • 4

  شیوه مدیریتی را در ماه اول به دقت بررسی نماید و شیوه فعلی خود را با آن همراستا نماید.