1

مجموعه ای از رویه های رسمی شامل مراحل تغییر رسمی  اسناد پروژه از طریق آن انجام می شود؟

 • 1

  سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

 • 2

  سیستم کنترل یکپارچه تغییر

 • 3

  هیئت کنترل تغییر

 • 4

  گزارش عملکرد