1

مدیر طرح برای دریافت مشاوره در مورد مناقصه‌ای جدید برای یکی از پروژه‌ها مراجعه می‌نماید. سازمان تلاش می‌نماید خود را از ریسک‌های مالی محافظت نماید ولی محدوده کار به‌صورت کامل تعریف‌نشده است. کدام نوع قرارداد برای این پروژه مناسب‌تر است؟

 • 1

  قرارداد قیمت ثابت (FP)

 • 2

  قرارداد حق‌الزحمه‌ای به همراه کارمزد انگیزشی (CPIF)

 • 3

  قرارداد قیمت ثابت تعدیل پذیر (FP-EPA)

 • 4

  قرارداد حق‌الزحمه‌ای با حق‌الزحمه ثابت (CPFF)