1

در خلال صرف ناهار با همکاران، احسان بحث روش تکرار شونده را به میان می کشد. او معتقد است زمانی که باید زودتر یک محصول قابل استفاده ارائه شود، روش تکرار شونده بهتر از روش افزایشی است. با توجه به توضیحات کدام مورد صحیح است؟

 • 1

  روش تکرار شونده و افزایشی یک معنی را می دهند و می توانند به جای یکدیگر به کار برده شوند

 • 2

  روش تکرار شونده در فاز برنامه ریزی به صورت کامل و با جزئیات برنامه ریزی می شود در حالیکه در روش افزایشی ابتدا به صورت کلی برنامه ریزی صورت می پذیرد و محدوده پروژه در طول زمان به تدریج کامل می شود.

 • 3

  در روش افزایشی در هر دوره افزایشی، بخش قابل استفاده ای از محصول ارائه می شود.

 • 4

  در روش تکرار شونده در هر دوره تکرار، بخش قابل استفاده ای از محصول ارائه می شود.