1

در طی فرآیند برنامه ریزی تامین و تدارکات، شناخت و ارزیابی حد و مرز پروژه و محدوده ی کنونی آن مهم است. این کار را می توان با استفاده از …. انجام داد.

 • 1

  نتایج تجزیه و تحلیل تدارکات برای خرید یا تولید

 • 2

  توضیحات محصول

 • 3

  بیانیه محدوده

 • 4

  محدودیت ها و فرضیات