1

وقتی با اعضای تیم کار می­شود تا مبنایی برای اندازه‌گیری و گزارش‌دهی پیشرفت زمان‌بندی ایجاد گردد، توافق شده است تا از ………………………… استفاده شود.

 • 1

  برنامه مدیریت زمان‌بندی

 • 2

  زمان‌بندی پروژه

 • 3

  مبنای فنی پروژه

 • 4

  نمودار شبکه‌ای پروژه