1

چرا فعالیت های مسیر بحرانی باید با دقت بیشتری پیگیری و نظارت شوند؟

 • 1

  به دلیل این که ابتدا باید ابتدا فعالیت های این مسیر انجام شوند و سپس فعالیت سایر مسیرها دنبال گردند.

 • 2

  به دلیل این که فعالیت های موجود در این مسیر برای سازمان اهمیت راهبردی دارند.

 • 3

  به دلیل این که فعالیت های موجود در سایر مسیرها به فعالیت های این مسیر وابستگی دارند.

 • 4

  به دلیل این که فعالیت های این مسیر دارای شناوری (فرجه) نیستند و لذا چنانچه تاخیر داشته باشند زمان کلی پروژه را تغییر می دهند.