1

بدون توجه به شیوه‌ای که WBS تهیه می‌شود، سطح دوم آن باید دست‌کم یک عنصر را نمایش دهد. آن عنصر کدام است؟

 • 1

  رویدادهای اصلی پروژه

 • 2

  فعالیت‌ها

 • 3

  بسته‌های کاری

 • 4

  مدیریت پروژه