1

شما سندی تأییدشده و رسمی در دست دارید که در آن چگونگی اجرا و نظارت و کنترل در پروژه مشخص‌شده است، نام این سند چیست؟

 • 1

  برنامه مدیریت پروژه

 • 2

  ارزش کسب شده پروژه

 • 3

  منشور پروژه

 • 4

  گزارش اختتام پروژه