1

کدام گزینه در خصوص تجربیات و درس های آموخته شده پروژه (lesson Learned) صحیح نیست؟

 • 1

  از هر دو سازوکار به اشتراک گذاری دانش ضمنی و دانش آشکار می بایست در پروژه استفاده شود.

 • 2

  گردآوری درس های آموخته شده باید در طول پروژه و در پایان مراحل اصلی مدنظر قرار گیرد.

 • 3

  دفتر مدیریت دانش، دفتر مدیریت پروژه یا مشابه آن، متولی اصلی گردآوری درس های آموخته شده پروژه است.

 • 4

  وجود یک پایگاه داده برای ثبت درس های آموخته شده به انتقال تجربیات پروژه کمک می کند.