1

عدم قطعیت در کدام مرحله از پروژه بیشتر است؟

 • 1

  طراحی

 • 2

  پیشبرد/اجرا

 • 3

  مطالعات اولیه و مفهومی

 • 4

  اختتام