1

کدام سازمان در زمینه تدوین استانداردهای مرتبط با مدیریت پروژه مشغول به فعالیت است؟

 • 1

  PMBOK

 • 2

  PMO

 • 3

  PMI

 • 4

  RPM