1

با توجه به محاسبات فوق موارد زیر را بررسی بفرمایید و جلوی موارد درست علامت بزنید:

  • پروژه از برنامه زمان‌بندی جلوتر است

  • هزینه های پروژه از بودجه بالاتر رفته است

  • پروژه از برنامه زمان‌بندی عقب‌تر است

  • پروژه پایین‌تر از بودجه پیش می‌رود