1
visibility

شاخص های انحراف زمان و هزینه و شاخص های عملکرد زمان و هزینه را نیز محاسبه بفرمایید:

SV (میلیون تومان) = 

CV (میلیون تومان) = 

SPI =

CPI = 

SV = 120 – 150 = - 30

CV = 120 – 175 = -55

SPI = 120/150 = 0.8

CPI = 120/175 = 0.68