1
visibility

در یک پروژه بودجه‌ای برابر با ۳۰۰ میلیون تومان دیده شده است. پس از بررسی پیشرفت‌ها و هزینه مشخص می‌شود تاکنون ۱۷۵ میلیون تومان هزینه شده است. تیم پروژه ۴۰% از کار را انجام داده است درحالی‌که مطابق با زمان‌بندی باید ۵۰% از آن انجام می‌شده است.

موارد زیر را به ترتیب حساب بفرمایید (میلیون تومان):

BAC =

AC =

PV =

EV =

BAC = 300

AC = 175

PV = 300 × 50% = 150

EV =  300 × 40% = 120