1
visibility

در یک پروژه باید ۲۰۰ پنجره یک آسمان‌خراش نصب شود. می‌خواهید بودجه کاری خود را بدانید. هر هفته‌ی کاری در پروژه هزینه یکسانی دارد: ۴ میلیون تومان برای پرداخت به اعضای تیم در هر هفته و ۱ میلیون تومان نیز هزینه خرید پنجره‌ها در هر هفته خواهد شد. پروژه باید پس از ۱۶ هفته به پایان برسد.

BAC پروژه چه خواهد بود؟

BAC = (4 + 1) × 16 = 80