تکمیل نظرسنجی انجمن های مجتمع های مفید

ضمن تشکر از همه اعضای محترم انجمن های مجتمع مفید، خواهشمند است با تکمیل فرم های زیر (هر دو فرم) ما را در شناسایی و اولویت بندی وظایف انجمن ها یاری بفرمایید.

فهرست