آمار میانگین روزانه کرونا در ایران

0
مبتلا در روز
0
بهبودی در روز
0
تراز ورود و خروج
0
فوتی در روز

آمار روزانه کاربردی

یکی از پایه های اصلی تصمیم سازی در مدیریت پروژه ها، اطلاعات و آمار دقیق و بروز است. با توجه به همه گیر شدن بیماری کرونا در کشور، اطلاعات آماری این بیماری تا زمان ریشه کن شدن آن، بر اساس گزارش های وزارت بهداشت و درمان در این سایت بروزرسانی خواهد شد.
آبی: کم خطر، زرد: خطر متوسط، نارنجی: پر خطر، قرمز: بسیار پر خطر
(منبع عکس: نرم افزار ماسک)

رتبه ایران در سطح جهان

0
تعداد بهبودی
0
تعداد مبتلا
0
فوتی نسبت به جمعیت
0
مبتلا نسبت به جمعیت
فهرست